Project Lab in Portugalia

Tocmai ce m-am întors din Portugalia unde am facut parte dintr-un Project lab E+I Strategic Partnership for Inclusion. A fost o Activitate Transnatională de Cooperare, pe scurt TCA. Se mai numeşte şi Youth Discovering Erasmus+. Nu vă speriaţi de titlurile acestea complicate, şi eu am fost puţin confuză la început. Ca să simplificăm lucrurile, am fost în Portugalia să întâlnesc oameni care fac lucruri foarte asemanătoare cu ceea ce facem noi la Curba de Cultură – doar în diferite părţi ale Europei.

word cloudIMG_0264

Criteriul de participare pentru această întâlnire de 4 zile din nordul Portugaliei, lucrul cu tineri din zonele rurale. Mulţumită lui Sorin, care este mereu în căutare de oportunităţi de învăţare şi lui Cosmin, care mereu mă împinge să fac alegerile corecte, am aplicat pentru ceva ce ştiam că va deveni o nouă experienţă. Nu mă aşteptam însă să mă inspire atât de mult.

Astfel am ajuns să fac parte dintr-un grup de 40 de persoane, 10 din fiecare țară– Portugalia, Estonia, Slovenia, România. Toţi au aplicat pentru a învăţa mai mult despre cum funcționează Erasmus+, pentru a întâlni parteneri pentru proiecte internaţionale şi pentru a descoperi idei noi despre cum să lucrezi pentru incluziune în zonele rurale.

cdc poster

Dar ce e cu includerea asta?

Prin definiţie înseamnă acţiunea sau starea de includere sau de a fi inclus într-un grup sau o structură. Includerea înseamnă efectiv cum o singură persoană fucţionează într-un grup. Indiferent dacă grupul este mic sau mare el poate fii integrat pe diferite nivele: între prieteni apropiaţi, în clasă, în comunitate, la nivel de stat, Europa, lumea întreagă. Cum putem face parte din aceste grupuri – avem cunoştiinţele şi abilităţile să facem asta? Suntem destul de încrezători? Ce fel de sprijin primim? Încearcă grupul să ne ajute sau nu? Care sunt limitele?

Dacă urmăreşti câteva din canalele oficiale ale Curbei trebuie să fi observat că a circulat un chestionar online în ultimele săptămâni. S-a numit Viaţa la ţară este plictisitoare pentru tineri, şi încearcă să măsoare cum se simt tinerii din zona văii Teleajenului în legătură cu viaţa în comunitatea rurală. Acesta are multe legături cu integrarea. Vom aprecia foarte mult dacă veți completa formularul din linkul atașat

Să înveți despre tine, lucrând cu alții

Ce am mai făcut în Portugalia: pentru început, ne-am comparat situaţiile. Cu mulţi dintr ei, am găsit situații similare: mediu înconjurător similar, aceleaşi nevoi, aceleaşi probleme, nu contează dacă este Estonia, Portugalia sau România. Apoi ne-am împărţit ideile – prin nişte activităţi jucăuşe am descoperit cine gândeşte la fel şi care ne sunt pasiunile. Am socializat mult, mai ales prin sunetul chitarilor, pentru că gazdele erau oameni iubitori de muzică. Apoi am vorbit despre opţiunile pe care Erasmus+ le oferă şi … cumva ideile pentru proiecte au apărut! Cele mai multe implicau Schimburi de TineriServiciul European de Voluntariat, Mobilitati ale lucratorilor de tineret. 

Pentru mine, cunoscând alţi 39 de oameni ce lucrează la chestii similare, a fost un lucru ce m-a ajutat să învăţ despre mine – ce îmi place să fac şi cum fac asta. Această muncă în grup a implicat multă comparaţie, puţină plângere, ceva competiţie şi cel mai mult, cooperare. Acel proces a fost un rezultat el însuşi, dar încă sper că voi putea să împărtăşesc noi rezultate cât de curând, când voi împărtăşi un nou apel pentru un schimb de tineri în Slovenia sau un SEV în Portugalia!

learning to learn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—-

I  just came back from Portugal where I took part in a Project Lab E+I. It was a Transnational Cooperation Activity, shortly TCA. It was also called Youth Discovering Erasmus+ Strategic Partnership for Inclusion. Now, don’t get scared with all the complicated titles, me too I got a bit confused first. To put it simply, I went to Portugal to meet people that are doing very similar things that we do in Curba de Cultura – just in different parts of Europe.
word cloudIMG_0264

The criteria to participate in this 4-day meeting in Viana do Castelo, northern Portugal, was to work with young people in rural areas. Thanks to Sorin, who is always on the lookout for learning opportunities and Cosmin, who mostly gently pushes my decisions in a good direction, I applied for what I knew it was going to be a completely new experience. What I didn’t expect was, that it could be so inspiring.

So, I ended up being a part of a group of 40 people, 10 from each or the four participating countries: Portugal, Estonia, Slovenia and Romania. All of them applied to learn more about how Erasmus+ works, meet partners in international projects, get new ideas on how to work on inclusion in rural areas.

cdc poster

What’s with this inclusion anyhow?

By definition inclusion means “the action or state of including or of being included within a group or structure.” Inclusion is basically how a single person functions in the group of people. Weather that group is big or small it can be inclusion on different levels: among close friends, in the class in the community, on the level of the state, Europe, the world. How can we take part in those groups – do we have the knowledge and skills to do that? Are we confident enough? What kind of support are we getting? Is the group trying to help us or not? What are the limitations?

If you are following some of Curba’s social channels you must have noticed there is a questionnaire going around online in the last weeks. It is called Life in the village is boring for young people, and it is measuring how young people from the area of Teleajen valley feel about life in their rural communities. And it has a lot to do with inclusion. It would be very much appreciated if you could fill it in on the link here.

Learning about yourself from the others

But leaving the overall results of the survey for another occasion and going back to what we did in Portugal: first of all, we compared our situations. With many, we have found common grounds: similar environment, same needs, same problems, no matter weather from Estonia, Slovenia, Portugal or Romania. Then we exchanged our ideas – through very playful activities we discovered who thinks alike and what are our passions. We socialized a lot, mostly with the sound of guitars, because our hosts were extremely musical people. Then we talked about the options that Erasmus+ projects offer and … somehow ideas for projects came up! Mostly Youth Exchanges, European Voluntary Service, Mobility for Youth workers. 

For me, knowing 39 other people, working on similar things, was learning about myself – what I like to do and what is my way of doing it. All the group work we did was a lot of comparing, a bit of complaining, some competing and mostly cooperation. That process was a result for itself, yet I hope other results I can share soon, when sharing a new call for a Youth Exchange in Slovenia, an EVS in Portugal or a training in Romania!

learning to learn

Leave a Reply

Your email address will not be published.